تبلیغات
EasyPics - Fast and Easy Image Hosting - Share Your Photos
جامعه ي اينترنتي كازرونيها
:عكس خود را از كجا آپلود مي كنيد
لينك فايل
* فرمت هاي مجاز: jpeg, jpg, gif, png, bmp, tif, tiff
* نامحدود :ظرفيت مجاز
:سايز عكس را عوض كنيد
* در صورتي كه سايز عكس را تغيير دهيد سايز اوليه قابل بازگرداني نيست